( Θέση του 2ου συνεδρίου της ΔΗΜΑΡ , Δεκέμβριος 2013)
Στόχος μας είναι η ανακοπή της καθοδικής πορείας, η παραγωγική ανασυγκρότηση και η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο, που θα επαναπροσδιορίσει θετικά τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Η  επίτευξη αυτού του στόχου συναρτάται με την υπέρβαση των περιοριστικών πολιτικών που εφαρμόζονται σε Ελλάδα και Ευρώπη, την εγκατάλειψη των πολιτικών λιτότητας και την  ενίσχυση της  πραγματικής οικονομίας.
Για την προώθηση αυτού του νέου αναπτυξιακού προτύπου οι βασικοί άξονες της πρότασής μας είναι:

Χαρακτηριστικά  ενός βιώσιμου οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά αναπτυξιακού προτύπου- στόχου.

 • Νέα συνεργατική σχέση κράτους και ιδιωτικού τομέα με γνώμονα την αναγκαιότητα αναβάθμισης των παραγωγικών ιδιωτικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 • Αρμονική σύνδεση της οικονομικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Προτεραιότητα στην παραγωγή και στην υψηλή προστιθέμενη αξία. Αύξηση της  παραγωγικότητας τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα ώστε να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
 • Προτεραιότητα στη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας.
 • Δίκαιη αμοιβή της εργασίας και νέα ισορροπία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που θα αλλάζει τις σημερινές ανισότητες.
 • Διάχυση των ωφελειών στο κοινωνικό σύνολο και σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Αύξηση των πόρων για την ανάπτυξη με κύριες αιχμές:

 • Διαμόρφωση του χρηματοδοτικού πλαισίου στήριξης και εκκίνησης επενδύσεων σε έργα υποδομών με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 • Διεκδίκηση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος από την Ε.Ε. για τη στήριξη επενδύσεων σε όλους τους  τομείς  της οικονομίας.
 • Επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης του τρέχοντος ΕΣΠΑ και κατάλληλος σχεδιασμός του επόμενης προγραμματικής περιόδου που θα λαμβάνει υπόψη της συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα.
 • Κανονική Εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κατάργηση  της κάκιστης πρακτικής των τελευταίων χρόνων που το απομειώνει  προς χάριν της προσωρινής  επίτευξης στόχων σχετικών με τη  μείωση του ελλείμματος. Αύξηση των πόρων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
 • Προσέλκυση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα.

Ορθός προσανατολισμός και αποτελεσματική διαχείριση των δημοσίων πόρων με κύριες αιχμές:

 • Διαχείριση των πόρων με διαφάνεια και δημοκρατία στο σχεδιασμό,  βέλτιστη σχέση κόστους οφέλους, διαρκή διαδικασία αξιολόγησης και επανασχεδιασμού  παρεμβάσεων ώστε να βελτιώνονται τα αποτελέσματα τους και οι ωφέλειες για την κοινωνία. 
 • Προτεραιότητα σε δραστηριότητες με μεγάλο εισοδηματικό πολλαπλασιαστή, που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ενισχύουν την εξωστρέφεια και  δημιουργούν μεγάλο αριθμό σταθερών θέσεων εργασίας. Η επιλογή έργων στη νέα προγραμματική περίοδο, πέραν αυτών που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, θα πρέπει γίνεται με κριτήριο την αναπτυξιακή τους στόχευση, τις εξωτερικές οικονομίες και τη μόχλευση και όχι τις πολιτικές επιρροές και τις πελατειακές σχέσεις.
 • Ανάπτυξη μεγάλων, πολλών μικρών και μεσαίων παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με την επαγγελματική κινητικότητα ώστε να υπάρξει ένα εθνικό σχέδιο μεταφοράς της δραστηριότητας σε τομείς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
 • Δημιουργία προϋποθέσεων περιφερειακής και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης με ενισχυμένο το ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο πόρων, διοικητικής οργάνωσης και αρμοδιοτήτων. Ενίσχυση των περιφερειακών και τοπικών συμπράξεων και με την υιοθέτηση στρατηγικών αξιοποίησης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στόχο τη δημιουργία ενός ισόρροπου αναπτυξιακού μοντέλου.

Κρατικές ρυθμίσεις και για την  υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας

 • Αναπροσανατολισμός της δημόσιας διοίκησης ώστε να υποστηρίζει την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας. Εξορθολογισμός και κωδικοποίηση νομοθετικών πλαισίων, μείωση γραφειοκρατίας, καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών, διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων με τους ελεγκτικούς κρατικούς μηχανισμούς,  απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων, καταπολέμηση των φαινομένων της διαφθοράς.
 • Φορολογική μεταρρύθμιση (η οποία αποτελεί άμεση προτεραιότητα και πρέπει να γίνει εντός κρίσης) – με στόχο ένα απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, που δεν θα καταπνίγει τις αναπτυξιακές προοπτικές και θα υποστηρίζει με ειδικά κίνητρα  τις παραγωγικές επενδύσεις για την τόνωση της απασχόλησης.
 • Στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασμός, όπου θα αντιμετωπίζονται θέματα κλειδιά, όπως η χρήση γης, το δασολόγιο, το κτηματολόγιο, τα ρυθμιστικά σχέδια των μεγάλων πόλεων, τα κλαδικά και περιφερειακά χωροταξικά σχέδια και το γενικό χωροταξικό σχέδιο της χώρας. Χωροταξική πολιτική άμεσα συνδεδεμένη με το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο.
 • Εκσυγχρονισμός των υποδομών των βιομηχανικών περιοχών και των επιχειρηματικών πάρκων.
 • Διασφάλιση των συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού ώστε να αρθούν ρυθμίσεις που ευνοούν ορισμένες  επιχειρήσεις σε βάρος άλλων.
 • Σύνδεση της τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής) και του ερευνητικού ιστού με το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
 • Σεβασμός στο περιβάλλον. Κωδικοποίηση και αποσαφήνιση του Δικαίου του Περιβάλλοντος. Οι "πράσινες πολιτικές" πρέπει να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση της ενέργειας,  να προσφέρουν "ισοδύναμα" στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης και να συμβάλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και προώθηση των αναγκαίων συνεργασιών για την αντιμετώπιση των εγγενών αδυναμιών των επιχειρήσεων μικρής κλίμακας. Ανάληψη  πρωτοβουλιών από το κράτος για το άνοιγμα αγορών, σε παραδοσιακούς και νέους τομείς. και τη  δημιουργία μικτών επιχειρήσεων με χώρες της ΝΑ Ευρώπης.

Άμεση ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την ευρεία έννοια.

 • Παροχή  της απαιτούμενης ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
 • Συνεχής  προσπάθεια  μείωσης του ενεργειακού κόστους μέσω των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και της διευκόλυνσης για επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε ενέργεια χαμηλού κόστους.
 • Ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών προς τους νέους επιχειρηματίες. Αναδιοργάνωση των συλλογικών δομών συμβουλευτικής στήριξης που πρέπει να βρεθούν πιο κοντά στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα εξωστρέφειας και εξαγωγών. Υποστήριξη κατά προτεραιότητα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ώστε να υπερβούν προβλήματα εσωστρέφειας, τεχνολογικής υστέρησης  και έλλειψης χρηματοδότησης. Ειδικά μέτρα για την προώθηση των συγχωνεύσεων και των συνεργασιών.
 • Αύξηση της χρηματοδότησης επενδυτικών επιχειρηματικών σχεδίων ώστε να κινητοποιηθούν και οι ιδιωτικοί πόροι, ιδιαίτερα σε τομείς που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η χρηματοδότηση πρέπει να ενισχυθεί μέσα από ένα συνδυασμό μέσων όπως το εθνικό αναπτυξιακό επενδυτικό πλαίσιο,  το τραπεζικό σύστημα,  η νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και βεβαίως με την  κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων.
 • Ενισχύσεις και αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη  δημιουργία  νέων οικονομικών υποκειμένων, ιδιαίτερα στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.
 • Ενίσχυση της  επιμόρφωσης του εργατικού δυναμικού.
 • Δημοσιότητα για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων από τους καταναλωτές.

Προσέλκυση ξένων επενδύσεων
Όλες οι παρεμβάσεις για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, τη δημιουργία ενός σταθερού χωροταξικού, φορολογικού και περιβαλλοντικού πλαισίου, η δημιουργία «εμπροσθοβαρούς» σχέσης   μεταξύ  περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων καθώς και η ενεργοποίηση του αναπτυξιακού νόμου, συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος  προσέλκυσης επενδύσεων.
Επιπροσθέτως πρέπει να ενεργοποιηθούν:

 • Οικονομική διπλωματία / Δημιουργία κοινών επιτροπών με άλλες χώρες.
 • Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της χώρας (γεωπολιτική θέση, φυσικός πλούτος, υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό).
 • Ανάδειξη των δυνατοτήτων επενδύσεων και στον  δευτερογενή τομέα  όπου υπάρχουν σημαντικά επενδυτικά περιθώρια για την παραγωγή τελικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής και της διεθνούς αγοράς.

Κύριοι τομείς  και κλάδοι του νέου παραγωγικού μοντέλου
Ζητούμενο σήμερα είναι η ενεργοποίηση ενός  εθνικού  σχεδίου  μεταφοράς της οικονομικής δραστηριότητας σε προϊόντα εμπορεύσιμα, με στροφή στην καινοτομία, την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας και αποτελεσμάτων της έρευνας, τη διαφοροποίηση, τον  εξαγωγικό προσανατολισμό και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Κρίσιμο ζήτημα είναι η  αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων να μη  λάβει χαρακτηριστικά μονομέρειας, ώστε να σταθεί δυνατή η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που θα αποφέρει προστιθέμενη αξία και εισοδήματα.
Γι’ αυτό η δραστηριότητα πρέπει να αναπτυχθεί σε όλους τους σύγχρονους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.
Βασικοί άξονες – στόχοι πρέπει να είναι:

 • Ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, με προώθηση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου και δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγροτικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση της μεταποίησης, με προτεραιότητα τους τομείς των τροφίμων.
 • Ανάπτυξη του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  Διευκόλυνση ξένων άμεσων επενδύσεων στον τομέα ΤΠΕ και αξιοποίηση του ελκυστικού  ανθρώπινου δυναμικού της χώρας καθώς και του   υψηλού μορφωτικού επιπέδου των νέων. Δημιουργία επιχειρήσεων σε τομείς γνώσης σε σύνδεση ή και υπεργολαβία με εταιρείες άλλων χωρών. Πρωτογενής παραγωγή Ε&Α σε συνεργασία και μετασχηματισμό των αποτελεσμάτων σε εφαρμόσιμα προϊόντα. Ενίσχυση της εξωστρέφειας στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης λογισμικού και  ολοκληρωμένων μικροκυκλωμάτων.
 • Ανάπτυξη του Τουρισμού: Ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του νησιωτικού πλέγματος. Σχεδιασμός της τουριστικής προβολής στη βάση των πορισμάτων  ερευνών αγοράς και σχεδίων μάρκετινγκ. Προτεραιότητα στην ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού και ενσωμάτωση στο τουριστικό προϊόν των πολιτιστικών στοιχείων της κάθε περιοχής.  Ανάπτυξη όλων των ειδών θεματικού τουρισμού σε συνδυασμό με την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Εφαρμογή ολοκληρωμένου πρότυπου ποιότητας για προορισμούς και καταλύματα. Αναβάθμιση σταθμών εισόδου της χώρας, κατασκευή μαρίνων και ένταξη σε ενιαίο υποστηρικτικό κανονιστικό πλαίσιο. Άμεση σύνδεση του Τουρισμού με τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος. Ανακούφιση των τουριστικών περιοχών με την επίσπευση της δημιουργίας των αναγκαίων έργων γενικής υποδομής και την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπλασης των φορτισμένων τμημάτων τους. Αναθεώρηση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διασφάλιση συλλογικών συμβάσεων και γενικότερα, εργασιακών σχέσεων.
 • Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου: Διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας και της υγείας των κατοίκων. Ολοκλήρωση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών «Εθνικό Μεταλλευτικό Κτηματολόγιο». Ενσωμάτωση της μεταλλευτικής πολιτικής στη γενικότερη χωροταξική πολιτική. Παραχώρηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της αειφόρου ανάπτυξης. Διαφανείς διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες για τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού οφέλους. Προώθηση του διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες.
 • Ανάπτυξη του τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, στον οποίο υπάρχουν  τεράστια περιθώρια αφού η χώρα βρίσκεται ακόμη στο πρώτο στάδιο.
 • Ανάπτυξη της ναυτιλίας μέσω σειράς κινήτρων για την στροφή σε ελληνικά πληρώματα. Ευέλικτο νηολόγιο ώστε να εγγραφούν και άλλα  ελληνόκτητα  πλοία  με ξένη σημαία. Διευκολύνσεις για ναυλοσύμφωνα μεγάλης διάρκειας. Ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου με τη συμμετοχή του ελληνικού εφοπλιστικού κεφαλαίου μέσω κινήτρων προσέλκυσή τους για κατασκευές σε  ελληνικά ναυπηγεία.
 • Μετατροπή της χώρας μας σε εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνίας. Ειδικό και ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για εκτέλεση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας. Μείωση των διαδικαστικών ενεργειών. Διασύνδεση των κόμβων στο εθνικό δίκτυο και ένταξη στο διεθνές εμπορευματικό δίκτυο. Επέκταση των σιδηροδρομικών μεταφορών στις αγορές της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, βελτίωση υφιστάμενων υποδομών. Αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας ως πόλων ανάπτυξης.

Άρθρα στην κατηγορία Οικονομία