diardiΠολιτικός αγώνας για την πολιτική δημοκρατική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κλονίζεται ως αποτέλεσμα της αδιέξοδης πολιτικής λιτότητας και της αδυναμίας διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Η ενίσχυση εθνικιστικών δυνάμεων και η εκδήλωση φυγόκεντρων τάσεων, όπως το Brexit, απειλούν την ύπαρξη της. Ένα πολιτικό σχέδιο για την εμβάθυνση της ενοποίησης με όρους δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και συνανάπτυξης, γίνεται απαραίτητο για μια βιώσιμη προοπτική της.

Ταυτόχρονα αποκτά ύψιστη σημασία ο πολιτικός αγώνας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης με δημοκρατικό τρόπο ενάντια στις δυνάμεις που θέλουν τη διάλυση ή τη μετατροπή της Ε.Ε απλώς σε μια ενιαία οικονομική αγορά, με επίφαση τον καθορισμό των πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η αντίθεση γίνεται κυρίαρχη και τέμνει εγκάρσια την Αριστερά και τη Δεξιά, δημιουργώντας την ανάγκη για την ανάπτυξη των ευρύτερων δυνατών συμμαχιών υπέρ της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Η χώρα παραμένει σε κρίση και μετά την κυβερνητική αλλαγή του 2015
Η χώρα παραμένει σε κατάσταση ύφεσης, τεράστιας ανεργίας και μείωσης των εισοδημάτων. Μεγάλοι χαμένοι των αλλαγών είναι οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και οι ειλικρινείς φορολογούμενοι. Τα προβλήματα είναι παρόντα με οξύτητα παρά τη διαδοχή κυβερνήσεων διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης. Η κοινωνία είναι κατακερματισμένη και η απογοήτευση για την πολιτική μεγεθύνεται.
Τα ερωτήματα που πλανώνται είναι εάν έχει νόημα η πολιτική, εάν είναι εφικτή η έξοδος από την κρίση και εάν είναι δυνατή μια προοδευτική πολιτική εντός μνημονίων. Αν σε αυτά δεν υπάρξουν πειστικές απαντήσεις οι πολίτες θα αποστασιοποιηθούν περισσότερο από την πολιτική. Αν επιπλέον η αντιπαράθεση λάβει ακραίες μορφές, δημιουργώντας νέο διχασμό, τότε θα εκλείψει κάθε προοπτική εξόδου από την κρίση.

Μόνη διέξοδος ένα δημιουργικό σοκ καθολικού μετασχηματισμού
Στόχος της χώρας πρέπει να είναι η είσοδος στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Οι διεκδικήσεις αλλαγών στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στα θέματα των σχέσεων Ελλάδας – εταίρων, είναι αναγκαίο να συνδυαστούν με την προώθηση ενός εθνικού συνεκτικού προγράμματος με δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και δίκαιες αλλαγές σε όλους τους τομείς. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα περιορίζεται στις εκάστοτε πολιτικές συμφωνίες με τους εταίρους αλλά θα συνιστά ένα δημιουργικό σοκ, μια διαδικασία καθολικού μετασχηματισμού ώστε η χώρα να πετύχει μια νέα θέση στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Αν αυτό το σοκ δεν πραγματοποιηθεί τότε είναι υπαρκτός ο κίνδυνος το καθοδικό σπιράλ της φτωχοποίησης να ρουφήξει ολόκληρη τη χώρα.
Ο καθολικός μετασχηματισμός περιλαμβάνει αλλαγές σε δύο επίπεδα.

Το πρώτο πεδίο είναι αυτό των αυτονόητων αλλαγών για τον εκσυγχρονισμό της χώρας που θα έπρεπε να υποστηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων από τον ΣΥΡΙΖΑ έως τη Ν.Δ.. Αυτές οι αλλαγές είναι :

• Η εξυγίανση του θεσμικού οικοδομήματος με αντιμετώπιση της διαφθοράς, υπέρβαση των πελατειακών σχέσεων και αναβάθμιση του Κοινοβουλίου.

• Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με άρση της κομματικής εκμετάλλευσης της, καθιέρωση της αξιοκρατίας, αντιμετώπιση της χαμηλής απόδοσης, εμπέδωση της διαφάνειας στις δημόσιες προμήθειες, χρησιμοποίηση πρότυπων διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών

• Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των δημόσιων πόρων

• Η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η κωδικοποίηση του δικαίου.

• Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

• Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Το δεύτερο πεδίο που έχει βαθύτερο πολιτικό προσδιορισμό και στο οποίο συγκρούονται οι προοδευτικές με τις συντηρητικές πολιτικές, αφορά τον χαρακτήρα της οικονομικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
Μια προοδευτική πολιτική εξόδου από την κρίση περιλαμβάνει τη δίκαιη, κατά το δυνατόν, εφαρμογή του 3ου μνημονίου και την ταυτόχρονη προώθηση αντίρροπων μέτρων και πρωτοβουλιών που θα δημιουργούν προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ανάταξης.

Άξονες αυτού του σχεδίου πρέπει να είναι:

• Το ξερίζωμα των σχέσεων διαπλοκής, η νομική αντιμετώπιση των περιπτώσεων διασπάθισης δημόσιου χρήματος, η εγκαθίδρυση του πλουραλισμού και των νόμιμων διαδικασιών στη λειτουργία των ΜΜΕ 

• Η δημιουργία ευνοϊκών όρων για την ανάπτυξη χωρίς προνομιακούς συνομιλητές των κέντρων εξουσίας . Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ με κριτήρια το δημόσιο συμφέρον, την υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

• Η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων με εγγυήσεις διαφάνειας και εποπτείας και σε σύνδεση με την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας

• Η στροφή σε ένα παραγωγικό μοντέλο που δημιουργεί θέσεις εργασίας, σέβεται το περιβάλλον, διατηρεί ανοικτούς ορίζοντες για τη νεολαία και διαχέει τις ωφέλειες στην κοινωνία. Η υποστήριξη των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜμΕ, με περιορισμό της γραφειοκρατίας, σταθερό φορολογικό σύστημα, μείωση του ενεργειακού κόστους, διασφάλιση πρόσβασης σε φτηνό δανεισμό, ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας και εξωστρέφειας και υποστήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

• Η καθιέρωση ισότιμων όρων επιχειρηματικότητας, με καταπολέμηση των καταχρήσεων των επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση, πάταξη των εναρμονισμένων πρακτικών, κατάργηση των προνομιακών ρυθμίσεων και γενικότερα εξάλειψη των πρακτικών που νοθεύουν τον ανταγωνισμό σε βάρος του καταναλωτή.

• Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ώστε να γίνει δυνατή, μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, μια ορθολογική φορολόγηση που δεν θα δημιουργεί αντικίνητρα για την ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ειλικρινή δήλωση όλων των εισοδημάτων.

• Η προώθηση πολιτικών αναδιανομής σε συνάρτηση με τη βελτίωση της ικανότητας παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και τη βελτίωση των θέσεων των επιχειρήσεων στη σημερινή διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς

• Η μείωση των ανισοτήτων και η θεμελίωση του κοινωνικού κράτους με απόδοση προτεραιότητας στους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη (και όχι στις κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερη δύναμη) και με καθιέρωση διαδικασιών διαφανούς και σύννομης διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων

• H ενσωμάτωση της διαγενεακής διάστασης σε όλες τις δημόσιες πολιτικές, ώστε να αρθεί η μετακύληση των βαρών στη νέα γενιά.

• Η διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων και η δημοκρατική εμβάθυνση

Εκτιμήσεις για την κυβερνητική πολιτική
Παρακολουθούμε με θετική διάθεση την κυβερνητική προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ και θέλουμε να επιτύχει για το καλό της χώρας και τη δικαίωση της άποψης ότι ακόμη και εντός της κρίσης είναι δυνατόν να υπάρξει εναλλακτική έναντι των συντηρητικών πολιτικών.
Η κυβέρνηση κινήθηκε ορθώς στην κατεύθυνση της εφαρμογής της συμφωνίας. Όμως η διαπραγματευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ εμπεριείχε επιβαρυντικά μέτρα στις ομάδες που έχουν δυναμική οικονομική δραστηριότητα (στηριγμένη στην εργασία τους) και δηλώνουν τα εισοδήματα που αποκτούν. Η αδυναμία της κυβέρνησης να βρει εναλλακτικές λύσεις σχετίζεται και με τη μη δυναμική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που εάν συντελούταν θα αυξάνονταν τα έσοδα και θα εξέλειπε η ανάγκη επιβαρύνσεων.
Εκτός του μνημονίου η κυβέρνηση προώθησε θετικές εκσυγχρονιστικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε θέματα κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων, ρύθμισης της λειτουργία των ΜΜΕ και καθιέρωσης αναλογικού εκλογικού συστήματος.
Στο γενικό επίπεδο η κυβερνητική πολιτική δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ρεύμα προοδευτικής αλλαγής. Αυτό οφείλεται στις αντιφάσεις της εξισορρόπησης μεταξύ των αντιμνημονιακών εξαγγελιών και των υποχρεώσεων της ρεαλιστικής στροφής, στην τακτική της χρονικής επιμήκυνσης των διαπραγματεύσεων και στην προώθηση αλλαγών με ταυτόχρονη διατήρηση στερεοτύπων, όπως η ταύτιση του δημόσιου συμφέροντος με την κακώς εννοούμενη προστασία των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και η επιφυλακτικότητα έναντι του ιδιωτικού τομέα.
Οι προοπτικές δεν θα είναι ευοίωνες εφόσον τα πράγματα μείνουν ως έχουν. Τα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα το πιο πιθανόν είναι να μην λειτουργήσουν σύμφωνα με τις προσδοκίες. Η ανάπτυξη δεν θα προκύψει αυτόματα όσο δεν δημιουργούνται έμπρακτες προϋποθέσεις για αυτήν. Ο δε δίκαιος χαρακτήρας της, που σωστά εκφωνείται, προϋποθέτει τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνιστικής παραγωγής πλούτου και όχι απλώς αναδιανομής του ήδη υπάρχοντος.
Η υστέρηση του κυβερνητικού έργου συνδέεται και με τη χαμηλή απόδοση στελεχών, ως αποτέλεσμα μιας βασανιστικής διαδικασίας απαλλαγής από τα στερεότυπα και σταδιακής απόκτησης τεχνογνωσίας άσκησης δημόσιων πολιτικών.
Έτσι η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί εντός της κρίσης και να μην σταθεί ικανή να προωθήσει την ανάταξη της χώρας.

Εκτίμηση της πολιτικής της Ν.Δ
Η Νέα Δημοκρατία διέψευσε τις προσδοκίες που δημιούργησε η αλλαγή ηγεσίας, λόγω της αρνητικής εικόνας που της προσδίδουν η ισχυρή παρουσία της ακροδεξιάς πτέρυγας της, η καταφανής σύνδεση της με τους κύκλους που τα προηγούμενα χρόνια εκμεταλλεύονταν προνομιακά τους δημόσιους πόρους και ασκούσαν εξωθεσμική πολιτική επιρροή και η ροπή της μια λαϊκιστική αντιπολίτευση με αντιμνημονιακή ρητορική που συνιστά απέκδυση των ευθυνών της έναντι της χώρας. Με μια τέτοια πολιτική η Ν.Δ – που αντιγράφει τον ΣΥΡΙΖΑ της αντιπολιτευτικής περιόδου - δεν βοηθά στη δημιουργία των αναγκαίων συναινέσεων και στην προαγωγή του επιπέδου της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Εκτίμηση της πολιτικής του ενδιάμεσου χώρου
Ο ενδιάμεσος χώρος (ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ) – παρά τις παραινέσεις των ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών – διατηρεί κατά βάση την πολιτική Βενιζέλου (που θεωρεί τον ΣΥΡΙΖΑ αντίπαλο και τη Ν.Δ εταίρο) και επιζητά την εδώ και τώρα ανατροπή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ο ενδιάμεσος χώρος δεν καταφέρνει να ανασυγκροτηθεί και να παρουσιάσει ένα διακριτό και ανανεωμένο πολιτικό στίγμα καθώς αναπαράγει τις πολιτικές στάσεις που απέτυχαν, επηρεάζεται ακόμη από εξωθεσμικά κέντρα και κυριαρχείται από το παλιό πολιτικό προσωπικό. Έτσι οι προσπάθειες συνένωσης του εκλαμβάνονται από τους πολίτες ως διαδικασίες κομματικής επιβίωσης.
Παρά την επικρατούσα πόλωση - συχνά τεχνητή - στις σχέσεις των δυνάμεων αυτού του χώρου με τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούμε ευκταία μια διαδικασία αναπροσανατολισμού του ώστε να ενισχύσει τη δημιουργία συνεργασιών για την προώθηση προοδευτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα.

Η ανανέωση του προτάγματος της προοδευτικής διακυβέρνησης
Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές, ούτε βεβαίως η κατάσταση θα βελτιωθεί με την ενδεχόμενη επιστροφή της Ν.Δ στην κυβερνητική εξουσία. Αντίθετα αυτό που χρειάζεται είναι η ανανέωση του προτάγματος της προοδευτικής διακυβέρνησης με :

• Δημιουργία σταθερών συμμαχιών με τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη
Αντικατάσταση της κυβερνητικής τακτικής διαρκούς έκφρασης «οδυρμού» για τα μέτρα με μια στάση ανάληψης της «ιδιοκτησίας» της πολιτικής που εφαρμόζεται, η οποία χωρίς να χάνει την ενσυναίσθηση έναντι των δυσχερειών των πολιτών, θα αναδεικνύει το γεγονός ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική είναι η βέλτιστη λύση, όπως αυτή προκύπτει κάθε φορά με συμβιβασμούς, σε συνθήκες διεθνοποιημένου καπιταλισμού, δημοσιονομικής στενότητας και επιτήρησης

• Ταχύτατη εφαρμογή της συμφωνίας, με δικαιότερο κοινωνικό επιμερισμό και λήψη μέτρων κοινωνικής αντιστάθμισης και οικονομικής αντιρρόπησης. Υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων που επανατοποθετούν την έννοια των προοδευτικών πολιτικών σε αντιδιαστολή με τις συντηρητικές και είναι εφικτό να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Προώθηση ενός προγράμματος εφαρμόσιμων δημοκρατικών εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων που θα αλλάξουν εκ βάθρων τη χώρα «κόβοντας δρόμο» και θα παράγουν εμπράκτως ισοδύναμα αποτελέσματα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο το περιθώριο σταδιακής αντικατάστασης των συντηρητικών πολιτικών από προοδευτικές

• Αλλαγή των μεθόδων διακυβέρνησης με την αξιοποίηση του καλύτερου δυναμικού που διαθέτει η ελληνική κοινωνία και μπορεί να προσφέρει σε μια προοδευτική διακυβέρνηση με διοικητική ικανότητα και αποτελεσματικότητα.

Η δημιουργία ενός πλειοψηφικού ρεύματος κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων για την προοδευτική αλλαγή
Ο αναγκαίος καθολικός μετασχηματισμός προϋποθέτει τη συγκρότηση ενός μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, ευρύτερου και διαφορετικού από αυτό που σχηματίζουν σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ, το οποίο δημιουργήθηκε στη βάση της τυπικής διάκρισης "μνημόνιο -αντιμνημόνιο" που είχε επικρατήσει στο παρελθόν.
Σε πολιτικό επίπεδο προϋποθέτει τη συσπείρωση και κοινή δράση όλων των προοδευτικών κομμάτων, κινήσεων και ενεργών πολιτών που θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση, ανεξαρτήτως των όποιων διαφορών του παρελθόντος και του παρόντος. Οι δυνάμεις αυτές βρίσκονται σε ένα ευρύ πλαίσιο που περιλαμβάνει τη ριζοσπαστική αριστερά, τη δημοκρατική - μεταρρυθμιστική αριστερά, την πολιτική οικολογία και τη μη νεοφιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία.
Σε κοινωνικό επίπεδο προϋποθέτει την ενδυνάμωση της συμμετοχής της κοινωνίας και πρωτίστως την ενεργοποίηση όλων των πολιτών που τάσσονται υπέρ των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων, μακριά από στερεότυπα και λαϊκισμούς του παρελθόντος.
Για αυτό πιστεύουμε ότι η επιδίωξη συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να είναι σταθερή και συνεχής, ώστε σταδιακά να συντελεστεί η υπέρβαση του κλίματος πόλωσης που σήμερα υπάρχει στη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ και των δυνάμεων του ενδιάμεσου χώρου.
Είναι ευθύνη των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου να απαγκιστρωθούν από τη Νέα Δημοκρατία, να αφήσουν πίσω την αντιαριστερή ρητορική και να συνεισφέρουν σε προοδευτικές λύσεις. Είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια συγκλίσεων (όπως το πράττει στο εξωτερικό) για τη συνεργασία όλων των προοδευτικών μεταρρυθμιστικών δυνάμεων.
Η προοδευτική συνεργασία θα είναι μια συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, με τις οποίες είχε διαφορετική πορεία αλλά τώρα δημιουργούνται προϋποθέσεις κοινής δράσης .
Το θέμα αυτό είναι διαφορετικό από την κομματική ένταξη στον ΣΥΡΙΖΑ πολιτών που συμφωνούν με τις επιλογές του αλλά δεν έχουν ακόμη συνδεθεί οργανωτικά μαζί του. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίσει την οργανωτική ανάπτυξη με την πολιτική συμμαχιών τότε θα προβεί σε μια συμμαχία με τον εαυτό του, η οποία δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα προοδευτικής αλλαγής.

Ο ρόλος του Δικτύου Αριστερών Δημοκρατών
Το Δίκτυο μας ορίζει τις σχέσεις με τους όμορους χώρους υπό το πρίσμα της δημιουργίας μιας βιώσιμης προοδευτικής διακυβέρνησης.
Παραμένουμε στο προγραμματικό πλαίσιο και την οπτική που συγκροτήσαμε μέσω της πορείας μας στην Ανανεωτική Αριστερά και στη Δημοκρατική Αριστερά (έως τον Αύγουστο του 2015) και αυτό θέλουμε να εμβαθύνουμε, να ανανεώσουμε και να προσαρμόσουμε στις νέες συνθήκες.
Επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία προϋποθέσεων για μια πραγματικά προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από την ενίσχυση του διαλόγου για το τι είναι προοδευτικό σήμερα, την ανάδυση των περιθωρίων που υπάρχουν για λύσεις εν μέσω μνημονίων και την προώθηση της κοινής δράσης όλων των δυνάμεων που είναι δυνατόν να συνεργασθούν σε μια προοδευτική μεταρρυθμιστική κατεύθυνση.